Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

zártláncú kamerás megfigyelőrendszer üzemeltetésével kapcsolatos

adatkezelés tárgyában

 A BÁTORTRADE Kft., valamint a TARNAMAJOR Kft., mint közös adatkezelők (továbbiakban: Adatkezelők) elsődlegesen vagyonvédelmi célból biztonsági kamerarendszer (továbbiakban: Kamerarendszer) telepítéséről és üzemeltetéséről döntöttek.

Figyelemmel arra a tényre, hogy a Kamerarendszer a hatókörében tartózkodó természetes személyekről képfelvételeket készít, illetve rögzít, ez a tevékenység a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (továbbiakban: GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infótv) rendelkezései szerint adatkezelésnek minősül.

Adatkezelők az első szintű tájékoztatásként a Kamerarendszer által megfigyelt területre történő belépést közvetlenül megelőzően kihelyezett figyelmeztető táblák mellett második szintű tájékoztatásként jelen Adatkezelési tájékoztatóval (továbbiakban: Tájékoztató) kívánják tájékoztatni a Kamerarendszer hatókörébe belépő és ott tartózkodó, és erre a tényre tekintettel az adatkezelésben érintett személyeket (továbbiakban: Érintettek) az adatkezeléssel kapcsolatos releváns információkról az alábbiak szerint:

 1. Vonatkozó jogszabályok és az adatkezelés garanciális szabályai

 Adatkezelők adatkezelésük során mindvégig a GDPR, az Infótv, a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, illetve a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezéseinek maradéktalan betartásával járnak el.

A személyes adatok rögzítése és tárolása minden esetben az adatkezelés céljával és jogalapjával összhangban valósul meg. A személyes adatok kezelése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű céllal történik.

A Kamerarendszer üzemeltetése és a személyes adatok kezelése során Adatkezelők minden esetben az emberi méltóság legteljesebb tiszteletben tartásával járnak el, mely tényre tekintettel nem üzemeltetnek kamerát olyan helyiségekben, ahol a megfigyelés az emberi méltóságot sértheti, így öltözőben, étkezésre kijelölt helyiségben, illemhelyeken stb.

A Kamerarendszer kamerái nem kerülnek alkalmazásra munkavállalók és az általuk végzett tevékenység állandó jellegű megfigyelésére.

 

 1. Az Adatkezelők kiléte és elérhetőségei
BÁTORTRADE Kft.

Székhely: 4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A

Képviseli: Dr. Petis Mihály Péter ügyvezető

Cégjegyzékszám: 15-09-060043

E-mail: batortrade@gastor.hu

Telefonszám: +36 42 281 753

TARNAMAJOR Kft.

Székhely: 4342 Terem, 0453/3. hrsz

Képviseli: Varga István ügyvezető

Cégjegyzékszám: 15-09-080270

E-mail: tarnamajor@gastor.hu

Telefonszám: +36 42 281 753

 

 1. A személyes adatok kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, valamint az Adatkezelők jogos érdeke

Az adatkezelés célja: A Kamerarendszer kiépítésének és működtetésének elsődleges célja a vagyonvédelem, amely cél a kor technikai vívmányainak megfelelően a legcélszerűbben és leggazdaságosabban a Kamerarendszer üzemeltetésével oldható meg azzal, hogy a Kamerarendszer mellett, azt kiegészítendő további vagyonvédelmi eszközök, így különösen körbekerítés, biztonsági szolgálat stb. is alkalmazásra kerülnek, azonban ezen eszközök önmagukban a kívánt cél elérésére nem alkalmasak és elegendőek.

A vagyonvédelmen túl az adatkezelés további célja az Érintettek életének, testi épségének védelme különös tekintettel arra a tényre, hogy a megfigyelt területeken különös odafigyelést és védelmi intézkedéseket igénylő tevékenység folyik.

 Az adatkezelés jogalapja, illetve az Adatkezelők jogos érdeke: a Kamerarendszer használata, és ezáltal az Érintettek képmásának rögzítésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján az Adatkezelők vagyon- és személyvédelemhez fűződő jogos érdeke.

 

 1. A kezelt adatok köre és a személyes adatok tárolásának időtartama

 A Kamerarendszer a kamerák által megfigyelt területre belépő Érintett képmását és azzal együtt cselekvését mozgóképként rögzíti. A Kamerarendszer hangot nem rögzít.

Minden kamera látószöge Adatkezelők által úgy került meghatározásra, hogy működésük az adatkezelés céljával minden esetben összeegyeztethető, azt meg nem haladó legyen.

A kamerák 0-24 óráig, azaz folyamatos képfelvevő, rögzítő üzemmódban működnek.

A digitális alapon rögzített felvételek tárolási ideje a rögzítéstől számított legfeljebb 5  munkanap, ezt követően a rendszer a felvételt a beállítás szerint automatikusan törli.

 

 1. A kamerafelvételek megtekintésére jogosult személyek, illetve a rögzített felvételek tárolásának helye és módja

 A digitálisan rögzített felvételek a Nyírbátor 0215/10 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon található kizárólag belépőkártyával nyitható, más céllal nem használt épületben található külön teremben (továbbiakban: Távfelügyeleti központ) elhelyezett GeoVision PC alapú hálózatos videórögzítő eszközön történik.

A digitális alapon rögzített felvételeket online üzemmódban kizárólag a Tarnamajor Kft. adatkezelő alkalmazásában álló, szolgálatban lévő diszpécser tekintheti meg a diszpécserhelyiségben elhelyezett monitorokon. A diszpécserhelyiségben található monitorok olyan módon kerültek elhelyezésre, hogy képét illetéktelen személyek nem láthatják.

A rögzített felvételek megismerésére (visszanézésére) kizárólag az Adatkezelők ügyvezetői, a Távfelügyeleti központ vezetője, a Távfelügyeleti központ diszpécser munkatársai, valamint az Adatkezelők ügyvezetői által egyedileg kijelölt további munkatársak jogosultak.

 

 1. A személyes adatok címzettjei

Adatkezelők rendes tevékenységük keretében a Kamerarendszer által rögzített felvételeket harmadik személyek, címzettek részére nem továbbítják, adatfeldolgozót a felvételek tekintetében nem vesznek igénybe.

Amennyiben a Kamerarendszer által megfigyelt területen rendkívüli esemény történik, amelyet a Kamerarendszer rögzít, abban az esetben a felvétel továbbítására az Adatkezelők ügyvezetői intézkedése alapján kerülhet sor.

A rögzített adatok haladéktalanul továbbításra kerülnek, amennyiben Adatkezelők erre vonatkozóan megkeresést kapnak nyomozóhatóságtól, szabálysértési vagy más illetékes hatóságtól, ügyészségtől, illetőleg bíróságtól. Az adattovábbításra, illetve az adattovábbítás során szükséges adatbiztonsági előírásokra ezekben az esetekben a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

 1. Az Érintettek jogai

Ön, mint Érintett a tárgyi adatkezelések során az alábbi jogosultságokkal bír, mely jogokat Adatkezelők az adatkezelések során mindvégig, maradéktalanul tiszteletben tartják, és biztosítják.

Hozzáféréshez való jog: Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

  • az adatkezelés céljai;
  • az érintett személyes adatok kategóriái;
  • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
  • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.

Betekintéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy a személyes adatait tartalmazó kamerafelvétel készítését követő 3 munkanapon belül beadott kérelme alapján az Önről készült kamerafelvételekbe betekinthessen, az Adatkezelők által kezelt adataihoz hozzáférjen azzal, hogy Adatkezelők jogosultak a hozzáférés jogának gyakorlását feltételekhez (pl. helyszín) kötni. A kérelemről való döntésig az adott felvétel nem törölhető, így a kérelmet haladéktalanul el kell bírálni. A betekintést előre egyeztetett időpontban, a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül kell biztosítani.

Ön az Önről készült felvételről abban az esetben kérhet másolatot, amennyiben az más Érintett jogait nem érinti hátrányosan. Adatkezelők jogosultak a ráfordítással arányos költségtérítést megállapítani az Ön terhére.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve
  • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ön az automatikus törlést megelőzően, jogos érdekére történő hivatkozással kérheti továbbá a személyes adatait tartalmazó kamerafelvétel zárolását, vagyis azt, hogy Adatkezelők a vonatkozó kamerafelvételt ne töröljék. A kérelem jogszerűsége esetén a kérelemmel érintett felvételrész későbbi visszanézhetőségét Adatkezelőknek biztosítani kell. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását, és a törlésnek nincs helye.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelők jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Adatkezelők az Ön tiltakozása esetén a tiltakozással érintett személyes adatait nem kezelhetik tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A törléshez való jog: Adatkezelők az Ön kérelme alapján kötelesek az Önről készült személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni, ha

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; illetőleg
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t. Panasztételhez való jogát az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, 1363 Budapest, Pf.: 9.

Telefon: +36 (1) 391-1400,

http://www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 A fenti jogok gyakorlására vonatkozó kérelmet személyesen vagy elektronikusan is benyújthatja Adatkezelők felé.

A kérelem teljesítéséhez Önt azonosítani kell, az azonosítás azonban kizárólag olyan adatok alapján valósulhat meg (pl.: név, születési hely és idő, anyja neve), amelyet Adatkezelők kezelnek Önről.

Ha Adatkezelők bizonyítani tudják, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy azonosítsák Önt, a hozzáférési jogát és törlés kérésének jogát, az adatkezelés korlátozásához való jogát, az ezekhez kapcsolódó értesítési jogot Adatkezelők nem biztosítják, kivéve, ha Ön abból a célból, hogy az említettek szerinti jogát gyakorolja az azonosítását lehetővé tevő kiegészítő információkat nyújt Adatkezelők számára.

Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb az érintetti kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt a kérelme alapján hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a beérkezett érintetti kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelők a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatják Önt.

Ha Adatkezelők nem tesznek intézkedéseket kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatják az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Amennyiben kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelők a kérelem teljesítéséért ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel, vagy megtagadhatják az intézkedést.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelők fenntartják maguknak a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek előzetes, https://batortrade.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ honlapon közzétett írásbeli tájékoztatásán keresztül történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsák.

 

Nyírbátor, 2023. május 01.

BÁTORTRADE Kft.
Képv: Dr. Petis Mihály Péter ügyvezető
Adatkezelő

Tarnamajor Kft.
Képv: Varga István ügyvezető
Adatkezelő

 

 

 

 

Scroll to top